Aik Shakhnazaryan [23-2-0] vs Elnur Samedov [8-1-0]