Aleksei Egorov [8-0-0] vs Roman Golovashchenko [20-3-0]