Andrey Kalyuzhnyy [13-2-0] vs Chaloemporn Sawatsuk [17-2-0]