Evgeny Chuprakov [20-1-0] vs Alexander Munoz [40-8-0]