Hironori Mishiro [6-0-0] vs Masaru Sueyoshi [18-1-0]