Ibrahim Guemues [10-0-0] vs Giorgi Abramishvili [17-9-1]