Inna Sagaydakovskaya [6-0-0] vs Jennifer Retzke [16-3-1]