Jaba Khositashvili [4-0-0] vs Gabriel Pham [10-1-1]