Jaime Munguia [33-0-0] vs Patrick Allotey [40-3-0]