Khasan Baysangurov [16-0-0] vs Paul Valenzuela Jr. [23-7-0]