Khaybula Madzhidov [6-8-0] vs Aleksey Shteplyuk [1-14-1]