Krzysztof Glowacki [30-1-0] vs Maksim Vlasov [42-2-0]