Masaru Sueyoshi [15-1-0] vs Ribo Takahata [13-7-1]