Moruti Mthalane [36-2-0] vs Masahiro Sakamoto [13-1-0]