Przemyslaw Runowski [12-0-0] vs Mykola Vovk [12-1-0]