Richard Commey [28-2-0] vs Raymundo Beltran [36-8-1]