Ruslan Madiyev [12-1-0] vs Ricky Sismundo [35-13-3]