Sarah Mahfoud [6-0-0] vs Stephanie Ducastel [8-4-2]