Savannah Marshall [5-0-0] vs Borislava Goranova [11-55-4]