Sergey Lubkovich [9-0-0] vs Dzmitry Miliusha [9-1-1]