Vladyslav Sirenko [11-0-0] vs Denis Bakhtov [39-15-0]