Chiedza Hombakomba [1-1-2] vs Maimuna Hashim [0-4-0]