Georgy Tidzhiev [7-0-0] vs Varazdat Chernikov [11-12-0]