Jaime Munguia [36-0-0] vs Kamil Szeremeta [21-1-0]