Khuseyn Baysangurov [16-1-0] vs Pavel Mamontov [12-10-2]