Lisa Whiteside [2-0-0] vs Evgeniya Zablotskaya [8-18-0]