Masamichi Yabuki [10-3-0] vs Tsuyoshi Sato [10-1-1]