Mekhdi Abdurashedov [7-1-0] vs Maksim Chysty [0-2-0]