Przemyslaw Zysk [11-0-0] vs Vasyl Kurasov [11-4-0]