Shakur Stevenson [14-0-0] vs Toka Kahn Clary [28-2-0]