Shuichiro Yoshino [14-0-0] vs Masayuki Ito [27-3-1]