Sofya Ochigava [2-0-0] vs Angela Cannizzaro [6-6-1]