Toshiki Shimomachi [11-1-2] vs Hiroki Hanabusa [8-0-3]