Vladimir Mironchikov [2-0-0] vs Elvin Akhundzada [4-5-0]