Yaroslav Bezsolov [2-0-0] vs Evgeny Klimov [2-3-1]